Regulamin świadczenia usług

Portal internetowy dostępny pod adresem http://kursprojektowania.pl/ prowadzony przez Dominika Jańczak wykonującego działalność gospodarczą pod firmą DTP PRO Dominik Jańczak pod adresem ul. Fromborska 59, 62-300 Września, NIP: 7891738649, REGON: 382573040, udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Usługodawcy:

– adres e-mail: dominik.janczak@dtppro.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

I. Definicje

1. Portal portal internetowy działający pod adresemhttp://kursprojektowania.pl/.

2. Usługodawca – Dominik Jańczak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą DTP PRO Dominik Jańczak pod adresem ul. Fromborska 59, 62-300 Września, NIP: 7891738649, REGON: 382573040.

3. Usługobiorca osoba fizycznakorzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.

5. Kurs – usługa szkoleniowa, w tym szkolenie w formie webinaru znajdujące się w ofercie Usługodawcy.

II. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Portalu oraz Usług zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Usługobiorcęwarunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane osobowe w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Portalu oraz Usług w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

6. Informacje dotyczące Usług znajdujące się na Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w cenach Kursów, prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych oraz do udzielania indywidualnych rabatów.

III. Ogólne warunki świadczenia usług

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi bezpłatne dostępne dla każdego Usługobiorcy, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych przez Usługodawcę.

2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi odpłatne, w szczególności umożliwia dostęp do Kursów znajdujących się w jego ofercie.

3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c) dostęp do poczty elektronicznej.

4. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

IV. Zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia Usługobiorca dokonuje wyboru Kursu, jego termin oraz wypełnia formularz zamówienia wypełniając w nim co najmniej pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką (*).

2. Po dokonaniu wyboru Kursu Usługobiorca potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.

3. Z chwilą dokonania poprawnej płatności dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie udzielenia dostępu do Kursu.

4. Po opłaceniu zamówienia Usługobiorca otrzymuje na adres e-mail wskazany w trakcie składania zamówienia wiadomość zawierającą indywidualny dostęp do webinaru na platformie Zoom.

V. Metody płatności

1. Usługodawca za świadczone Usługi przyjmuje płatności w formie przedpłaty:

a) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Tpay (zgodnie z regulaminem systemu Tpay.com), którego administratorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu,

b) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, którego operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych PayU.

2. Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania od operatora systemu płatności elektronicznych informacji o poprawnym dokonaniu płatności przez Usługobiorcę.

3. Usługodawca dokumentuje sprzedaż fakturą VAT wystawianą na wyraźne żądanie Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT bez podpisu Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie składania zamówienia.

VI. Ogólne warunki Kursów

1. Udział w Kursie dostępny jest jedynie dla Usługobiorcy, który dokonał poprawnego zamówienia i opłacił pełną cenę Kursu.

2. Informacje o Kursie zawarte na Portalu opisują jego tematykę oraz planowany przebieg. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za przydatność danego Kursu do działalności zawodowej lub zarobkowej Usługobiorcy. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za poziom wiedzy i umiejętności nabytych w związku z udziałem w Kursie.

3. Usługodawca przeprowadza webinar za pośrednictwem platformy Zoom.

4. Usługodawca zachowuje prawo do odwołania lub zmiany terminu Kursu z dowolnej przyczyny, ale nie później niż na 5 dni przed pierwotnym terminem Kursu.

5. W przypadku odwołania Kursu w trybie określonym w ust. 4 Usługobiorcy przysługują względem Usługodawcy roszczenia wyłącznie o zwrot płatności dokonanej przez Usługobiorcę tytułem dostępu do Kursy lub jego części, który został odwołany.

6. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia przebiegu Kursu zgodnie z jego opisem. W przypadku webinaru odbywającego się z aktywnym udziałem prowadzącego szkolenie, w razie zaistnienia zdarzeń losowych powodujących niemożność zrealizowania szkolenia zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, Usługodawca uprawniony jest do zmiany terminu Kursu lub jego części.

7. O zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 6 Usługodawca poinformuje Usługobiorcę niezwłocznie drogą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w trakcie składania zamówienia.

8. Brak udziału Usługodawcy w Kursie lub jego części, jeżeli nie jest zawiniony przez Usługodawcę, nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu na rzecz Usługobiorcy płatności za Kurs lub jego część, w której Usługobiorca lub Uczestnik nie brał udziału.

9. W przypadku gdy zrealizowanie Kursu lub jego części nie jest możliwe z przyczyn zależnych od Usługodawcy, Usługobiorca uprawniony jest wyłącznie do otrzymania zwrotu ceny niezrealizowanego Kursu lub jego części bez prawa do kierowania wobec Usługodawcy roszczeń przewyższających tą cenę.

10. Usługobiorca zobowiązanyjest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej umożliwiającej dostęp do Kursu, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do udziału w Kursie.

11. Po zakończeniu Kursu Usługobiorca może przygotować projekt zaliczeniowy podlegający profesjonalnej bezpłatnej ocenie przez Usługodawcę.

VII. Odpowiedzialność

1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorców wynikające z ich działań na Portalu.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorców na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Usługobiorcy lub innych Usługobiorców bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.

4. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Usługobiorców lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Usługobiorcę z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.

6. W przypadku szkody poniesionej przez Usługobiorcę, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Usługobiorcę z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona kwoty zapłaconej przez Usługobiorcę tytułem dostępu do Kursu, chyba że inne zasady wynikają z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

3. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

4. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w następujących przypadkach: a) świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Portalu, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych.

3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Usługobiorcy w formie wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.

4. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej uwzględnienie.

X. Własność intelektualna

1. Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Usługobiorcylub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu, w tym materiałów szkoleniowych jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę na Portalu.

3. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

XI. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Usługobiorców, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.

3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.

5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl . Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem17 lipca 2020 r.

Kurs Projektowania DTP


Copyright © 2020 WP Idea & DTP Pro Dominik Jańczak. 

Polityka prywatności


Regulamin witryny

Szkolenia napędza platforma WP Idea